ويکي لنډې کيسې
Advertisement


خندانی گډ وډ غږونه اوريدل. ژړاگونه خنداوی ، ځگيروی او د لوبو چغی ، مستی او

غمجنی سندری ....

کاږه واږه انځورونه يی سترگو ته کيدل : پيغلی په نڅاوو د دوړو او وينو گردچاپير

څرخی ، ماشومان په منډو رالويږی پورته کيږی، ديوا لونه نړيږی ، دوړی د ديگونو

د لوگی سره تاويږی او توری وريځی ورنه جوړيږی او هوا ته پورته کيږی .

خندانی د خپلی مور څيری ته ځير کيږی، ځير کيږی خو نه يی (تشخيصوی-) پيژنی .

ويښتان يی پر مخ خواره دی . کالی يی نه سره دی نه تور.....

خندانه هڅه کوی نور هم وړاندی شی او د مور څيری ته ځير شی خو سر يی دروند

دی . نه پورته کيږی . چا ويلی وو بمونه درانه دی. نه چی په سر کی يی چا بم ايښی

وی ؟

يو کونج خلاصوی سترگی يی هم درنی دی خو خندانه يی په خواريو :

کفنونه دی . دريدلی کفنونه . خوځيږی . خندانه نو رهم هڅه کوی سترگی خلاصی

کړی .

نرسانی دی . يوه يی خارجی ده . جگه ،نری . خندانه رنگونه وينی : سپين غاښونه ،

شنی سترگی ، طلايی ويښتان . سپين ،زرغون ، ژيړ.

کوی خندانه سرنږدی .

مه خوځيږه !

غږ د بلی خوا نه راځی . خندانه د غږ خواته سترگه خلاصوی :

په سر خاکستری ټکری د تورو ويښتو .

غږونه لری کيږی :

-

هو خوارکی ناوی ده .

-

-

بی لاس و پښی ناوی .

-

-

بيا نو خبری اوری خو نه پری پوهيږی .

-

-

د خندانی سترگی پټيږی .

-

-

««««««««««««

-

-

د ميرويس روغتون په دهليزونو کی نن خلک نه ښکاری . يو نيم وارخطا سپيره

مخونه د دروازو تر شا ليدل کيږی . د هری ورڅی د پايوازانو د گڼه گوڼی ؛څرک

نه لگيږی . خو ډاکتران او نرسان دی چی د يوی کوټی ته بلی ته منډی وهی او

غږونه يی په دهليزونو کی انگازی کوی :

-

-

شو مړ .

-

مړ دی .

-

لاسونه يی پريکړه .

-

پښه يی پريکړه.

بيگا شپه د مشرخان د زوی په واده کی امريکاييانو بمباری کړی ده . کوروالا او ميلمانه

کابو ټول مړه دی . يو نيم پکی ژوبل پاتی دی . مړی د دوړو او خاورو لاندی دی او

زخميان يی ميرويس روغتون ته راوستی دی .

خندانه هم ژوبله ده . او د همدی دهليزونو په يوه کوټه کی بستره ده .

امريکايی نرسه يی خوا ته ولاړه ده . او افغانه ترجمانه يی ورته د خندانی د واده کيسه

کوی .

-

څومره ځوانه او ښکلی ده . زر به بيا واده وکړی که څنګّه ؟

-

يه . محترمی !

-

- ه کونډه خو هسی هم څوک نه ودوی څو چی ددی بدبختی غوندی بی طالع او بيسواد

وی خو بيخی يی څوک نه کوی . اوس خو يی چی ښی لاس هم ورته پری شی نو

بيخی بيکاره گرڅی .

-

امريکايی نرسه د خندان پر تړلی لاس، لاس کاږی :

-

-

- جالبه ده . ستاسو ناوی د واده په شپه کی رنگه کالی اغوندی . موږ سپينی جامی

اغوندو. تاسی لاسونه هم سره کوی . ولی ؟ دا د څه شی سمبول دی ؟

-

چپ ترجمانه د خندانی

-

-

لاس ته گوری :

-

--- هو تاسی رښتيا واياست. ددی لاسونه په نکريزو سره دی او جامی يی هم ټول رنگه

. ډير شه پام مو ورته شوی . تاسی ډير ځيرک ياست .

خو له دی وروسته به تک تور اغوندی .

ترجمانه خاندی .

خندانه نوره هم ښکته کيږی . په يوه ژوره څاه کی ښکته او ښکته او ښکته لويږی . د

ترجمانی د خندا غږ د ډير لری نه اوری :

هماغسی چی په ماشومتوب کی يی د خپلی خنداغږ د غره نه اوريده .

وېشنيزه:شريفه شريف وېشنيزه:کيسه خ

Advertisement