ويکي لنډې کيسې
Advertisement


گل بخته نن سهار هم د نورو ورځو په شان ، مور سهار وخته له خوبه پاڅوله . کږه وږه روانه

شوه. له ځانه سره بونگيدله او نه پوهيده چې په چا باندې په قهر شي . کله يې مور ته قار راته

چې له خوبه يې پاڅولې وه. کله يې سردار ته چې سهار وخته يې کار ته غوښتله او د مېلمستون

کوټې يې ورباندې پاکولې او کله هم خپل ورور پا چا گل ته چې څو کاله کېږي مساپر شوی او

. درک يې نشته

گل بختې هر سهار ۶ بجې ځان مېلمستون ته رساوه . د مېلمنو کوټې يې پاکولی . زياتره ميلمانۀ

بهرنيان و . د گل بختې معاش دومره زيات نه و. د مېاشتې ۵٠ ډالره يې اخيستل ، خو کله به

مېلمنو شيريني مريني ورکوله چې که سردار ورباندې نه خبريدای دېته پاتې کېدې . سردار ټولو

کار کوونکو ته ويلي وو چې که مېلمانه څه شيريني چا ته ورکوي هغه زما حق کيږي ، تاسې ته

. خو زه معاش درکوم

:نن چې گل بخته مېلمستون ته ورسيده لا سلام يې نه و اچولی چې سردار ورته وويل

. هله هغه د کونج کوټه پاکه که چې نوی مېلمه راځي

گل بختې ژر جارو ، سېل او سافيان واخيستل ، د کوټې خواته روانه شوه. په دې کوټه کې يوه

المانۍ ښځه اوسيدله چې د گل بختې ډيره خوښه وه . گل بختې چې کله د هغې کوټه پاکوله ځان

يې د هغې په ځای فکر کاوه . نوم يې ورته نه ورته خو مگي ته نژدې نوم يې درلود.مگي جگه ،

نرۍ وه او شنې سترگې يې درلودې ويښتان يې ژيړ بخنه طلايي وو. کله چې به مگي له کوټې

وتله او گل بخته به د کوټې پاکولو ته تله ، د خوشبويو کريمونو او پوډرونو بوی به په کوټه کې

خپور وو او گل بختې ته يې د يوه ارام ښکلي او ښايسته ژوند سا وربخښله . گل بختې به کله چې

تشناب پاکاوه دروازه به يې ورپسې بنده کړه ، په غلا غلا به يې د مگي کريم او پوډر په خپل مخ

.ووهل . ايينې ته به يې وکتل ، ځان به ورته د مگي په شان ښايسته کاکه او ازاده ښکاره شو

نن سهار چې گل بخته کوټې ته ننوتله کوټه خالي وه . د مگي کالي و بکسونه او کمپويتر په کوټه

کې نه و . گل بخته ژر تشناب ته لاړه چې وگوري د مگي څه هير شوي که نه . که گوري پر

مېز باندې د خوشبويو کريمونو يو وړکى ډ بلی پروت و. گل بختې ژر ډبلی خلاص کړ. د ډبلې

په يوه څنډه يو څه کريم پاتې و ، گل بختې ډبلی د کمېس په جيب کې واچاوه. سترگې يې د

دستشوی پر شيشه د عطرو پر بوتل ولگيدې . گل بختې د بوتل سر خلاص کړ. د عطرو بوی د

تشناب فضا ډکه کړه . گل بختې دا بوتل هم جيب کې کېښود ، ځان ته په هنداره کې مسکۍ شوه ،

خپلو سترگو ته يی چې وکتل ، جمال يې ور په زړه شو . جمال د دوی گاونډی دی چې له گل

بختې څخه څو کاله مشر دی ، هر سهار مکتب ته ځي . گل بختې چې به کله جمال ليده خوله به

يې بيواکه بيواکه وازيدله او د جمال خوله به يې څارله چې څه به ووايي . جمال چې به کله

نورو همکلانو سره و گل بختې ته به يې هيڅ پام نه کاوه خو کله به چې يوازې و ، گل بختې

سره يې روغبړ کاوه ، د کار پوښتنه يې ترې کوله ، د خپل مکتب او سبق خبرې يې ورته کولې

.

گل بختې به زړه کې ويل که چېرې دا هم مکتب ته لاړه شي سبق ووايي بيا به جمال ورسره

ډيرې خبرې وکړي. گل بختې له ځان سره د جمعې د ورځې په باب فکر وکړ چې کار ته نه

.راځي ، جمال به وويني ، د مگي پوډر به په مخ ووهي او عطر به په ځان وشيندي

بخت . گل ه په همدې فکرونو کې وه چې د سردار غږ يې واوريد

بختې . ؛ اې گل ! هله دا بله کوټه پاکه که

. گل بختې لا د مگي د کوټې په پاکولو هم پيل نه و کړی

»»»»»»»»»»»»»»

شا ته هلته د ښار په بل گوټ کې جمال مکتب ته روان و،کله چې له دروازې څخه ووت د ديوال

ودريد ، د واسکټ له جيبه يې کوچنۍ هينداره راويستله ، خپل ويښتان يې په کې وکتل . جمال ته

د ځينو هلکانو جلا داره ويښته ډير ښه ايسيدل خو نه پوهيده چې څه پرې کوي . ده نن سهار خپل

ويښتان په اوبو لامده کړي و خو هغسې جلا داره نه بريښيدل . جمال څو ځلې هينداره د خپل مخ

په وړاندې ښکته پورته کړه سترگې يې ورته تنگې کړې او يو څه قانع شو . ورو يې هنداره

جيب کې کېښوده ، شا و خوا يې وکتل چې هسې نه چا ليدلی وي او له دروازې ووت ، د مکتب

. خواته روان شو

مکتب ته تۀ جمال هر سهار دغه وخت له کوره ووت او د مخامخ کو څې په لاره . د کوڅې په

سر کې د جنرال کور و . جمال هر سهار د جنرال موټر ليده چې لور يې پکې ناسته ده او له

دروازې څخه وځي . يو سهار چې جمال د جنرال د دروازې مخې ته تيريده د انگړ دروازه

خلاصه شوه . موټر راووت . جمال په خپل ځای ودريد چې موتر تير شي . له ډير نژدې څخه

يې د جنرال لور وليده چې د موټر د شا په څوکۍ کې ناسته وه . جمال ته د جنرال لور ښايسته

پيغله ښکاره شوه . ارغواني جامې يې په ځان کې وې . تورې عينکې يې په سترگو وې ، اوږده

ويښتان يې په اوږو پراته وو . چې موټر تيريده نجلۍ د جمال خواته وکتل او په شونډو يې نرۍ

. موسکا خپره شوه

جما ل په يوه شيبه کې ځان د جنرال لور د خيالونو شهزادگۍ احساس کړه . له هغې ورځې

جمال چې هره ورځ له کوره ووت د جنرال د کور په لاره مکتب ته تۀ او د جنرال د لور د ليدو

. هوس به ورسره و کله به يې د هغې ليدل په نصيب شو ، کله نه

جمال ته د جنرال د لور يوه شيبه کتل د ټولې ورځې او شپې د خيالونو سر چېنه وه . همدا چې

دراتلونکې ورځې په فکر کې شو چې څنگه ودريږي .څنگه نجلۍ ته وگوري او څه وکړي چې د

نجلۍ پام ځانته راواړوي . نن سهار جمال له هرې ورځې څخه زياته تلوسه درلوده . پرون سهار

چې دی د جنرال د کور د دروازې مخې ته دريدلی و او موټر راووت د جنرال لور د جمال

خواته مخ واړاوه او ورته وموسکېدله . جمال خيال وکړ چې د تورو عينکو لاندې يې سترگې ده

ته گوري او خاندې ، نن يې په هماغه خيال کاکل لوند کړی او ږمنځ کړی و او له ځانه سره يې

په هينداره کې د څو ډوله موسکېدو تمرين کړی و چې که د جنرال لور ورته وموسکېده دی به

. هم په ځواب کې ورته وموسکېږي

»»»»»»»»»

په سو جمال د جنرال د کور خواته ورو روان و ځکه د جنرال د لور د وتلو وخت لا نه و ، دی

:چونو کې ډوب و چې له شا څخه يې خپل نوم واوريد

! جماله -

يې په خ جمال شاته وکتل ، گومان يی وکړ چې هسې يال کې خپل نوم اوريدلی . خو غږ رانژدې

: شو

جماله - اې ! ودريږه !چېرته بيسده بيسده راون يې ؟

جمال لږ ورو شو ، شاته يې وکتل . که گوري انور همصنفی يی په غټو غټو گامونو ور نژدې

: کېږي . جمال ودريد . انور وويل

:مکتب ته روان يې که نه ؟ جمال ځواب وکړ

- .هو

نو - . راځه چې لنډ ورشو ، داسی

. انور د جنرال د کور د کوڅې نه مخکې بلې کوڅې ته اشاره وکړه

: جمال وويل

. ته ورځه . زما دلته په دې کوڅه کې کار دی

. جمال ورو وويل چې له انوره ځان خلاص کړي

څه کار دی بابا ؟ په دې سهاري کې ؟

.انور شله و

: جمال زړه نا زړه وويل

- . هسی يو چا سره مې وعده ده

ی . په دی سهاري خلکو سره څه وعدې کوې راځه مکتب ته ځو چې ناوخته کېږ

- .ته ورځه . زه بيا راځمه

. ښه نو ته د جنرال د کور له کوڅې تيريږې

. د جمال زړه کړوپ وکړ . زړه کې يې وگرځيدل هسې نه چې انور ورباندې خبر شوی وي

کوم جنرال ؟

.جمال ځان ناگاره واچاوو

. هاغه . د ړندې پلار

: جمال ژر وپوښتل

- کومه ړنده ؟

:انور وويل

- دغه جنرال چې کور يې د دې کوڅې په سر کې دی . ړنده لور لري . تورې عينکې په

. سترگو کوي او هره ورځ په موټر کې چېرته روانه يي د ړندو مکتب ته به ځي

جمال ته د جنرال د لور د تورو عينکو تر شا سترگې او د شوندو په څنډو موسکا د ماشومانو د

شگو کوټنۍ انځور شوه چې د انور د خبرو په يوه انگازه کې ړنگه شوه . جمال داسې احساس

کړه لکه د زړه تل يې چې تش وي لکه چې سوری شوی چې وي . پښې يې سستې شوې . خو نه

. يې غوښته چې ځان پوه کړي . د جنرال د کوڅې خواته روان شو

:انور ورپسې غږ وکړ

- ! ډير مه ځنډيږه

»»»»»»»»»

د جمعې په ورځ د غرمې نه مخکې جمال د خپل کور د دروازې څنگ ته ولاړ و، د لارويو او د

: کوڅې د هلکانو سيل يې کاوه گل بخته له کوره ووتله . جمال ورباندې غږ وکړ

بختې چې - اې گل رې روانه يې ؟

: گل بختی خپله جينگه خوله د څادر په پيڅه پټه کړه ، په شرمنا ک اواز يې وويل

پسې - . سودا

- جمال بيا غږ وکړ : له کار سره څنگه يې ؟

: گل بختې سر يوې خواته کوږ کړ ورو يې وويل

ته - . نور نو نه ځمه کار

ولی ؟

. سردار ځواب کړم

: جمال په ټوکه وويل

- په کار کې دې هم خوبونه کول که څنگه ؟

سره يی گل بختې ته په زړه کې د مگي د وتلو او د هغې د کريمونو کېسه ور وگرځيده ، له ځانه

. وويل : کشکې مې نن هغه کريم وهلي وای

وېشنيزه:شريفه شريف وېشنيزه:کيسه د

Advertisement