ويکي لنډې کيسې
Advertisement

د لنډو کيسو يو خونديځ دی چې هر څوک پکې خپلې لنډې کيسې خوندي کولای شي.
105 لنډې کيسې په پښتو ژبه لريAdvertisement